Projekt Čtení místa je založen na mezifakultní a mezioborové spolupráci studentů a pedagogů Fakulty výtvarných umění a Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Vznikl jako inovace předmětu Oborový ateliér přednášeného v rámci ateliéru Malba III. na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně se záměrem zprostředkovat recentní poznatky z oblasti teorie umění, teorie urbanismu a dalších uměleckých a vědních disciplín, které se dotýkají veřejného prostoru, jednak studentům uvedených fakult, jednak zájemcům o fenomén veřejného umění obecně.

Projekt je realizován na dvou úrovních – teoretické a praktické. V rámci teoretické části se během letního semestru akademického roku 2010/2011 uskuteční cyklus přednášek s názvem Re: Public art věnovaný umění ve veřejném prostoru. V rámci praktické části projektu proběhne v závěru téhož semestru workshop studentů Fakulty výtvarných umění a Fakulty architektury zaměřený na řešení parkové lokality Kraví hora v Brně. Uvedené území bylo vybráno hned z několika důvodů: slouží pro volnočasové aktivity obyvatel města Brna a jeho návštěvníků, jeho východní část je však značně zanedbaná. Ačkoli se tato exkluzivně položená lokalita nachází v širším městském centu, prozatím neprošla žádným procesem obnovy ani zde nebyly uplatněny žádné urbanistické ani jiné zásahy, které by vedly k jejímu zkvalitnění. Východní svah Kraví hory v současnosti nenabízí jiné než komerční využití provizorní zástavby. Neutěšený ráz oblasti s dosluhujícími dočasnými objekty výrazně kontrastuje s charakterem dalších částí Kraví hory, které jsou architektonicky i sociálně vysoce atraktivní.

Cílem projektu Čtení místa je vytvoření tvůrčí platformy směřující k rekultivaci tohoto specifického území. Projekt současně poskytuje zázemí pro obecnější reflexi tématu veřejného prostoru z teoretických, uměleckých a architektonických hledisek, ale i pro konfrontaci dílčích uměleckých a architektonických přístupů uplatňovaných při řešení konkrétní lokality. Zprostředkovává interpretační východiska pro chápání a pojetí veřejného prostoru a umění v něm – ať už se jedná o rozkrývání různorodosti této problematiky napříč časem, představování příkladů současných domácích a zahraničních uměleckých a architektonicko-urbanistických aktivit, prezentaci tvorby autorů (umělců, architektů a urbanistů) konkrétních realizací do veřejného prostoru a besedy s nimi nebo o interpretaci tohoto jevu v podání kritiků a teoretiků.

Výsledky workshopu – koncepty děl vytvořených adresně pro řešené území studenty Fakulty výtvarných umění a urbanistické studie navržené studenty Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně – budou v říjnu 2011 představeny veřejnosti na výstavě v Galerii ProstorR2 Brněnského kulturního centra na Radnické ulici č. 2 v Brně (www.galerie-bkc.cz). Součástí doprovodného programu k výstavě bude veřejná prezentace konceptů vytvořených účastníky workshopu pro Kraví horu.